AVG Privacy document

De nieuwe Wet AVG :  Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De AVG geldt ook voor ons therapeuten. Het is voor de nieuwe wet belangrijk, dat u kennis heeft van dit document en er mee instemt De therapeut informeert met dit document de cliënt uitdrukkelijk *welke gegevens de therapeut opslaat in het cliëntendossier en *wat de therapeut er mee doet. 

UW PRIVACY  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult’
 • de kosten van het consult

Mijn gegevens:

Vul onderstaande gegevens in, vergeet niet uw handtekening te zetten.

Wilt u toestemming regelen voor uw kinderen?

 • Voor kinderen tot 12 jaar:  U geeft als ouder of voogd toestemming. Hiervoor kunt u hieronder uw handtekening zetten:
 • Jongeren van 12-18 jaar zetten zelf een handtekening. Daarnaast geeft u als ouder of voogd ook toestemming en kunt u hieronder ook uw handtekening zetten:
AVG formulier
//